Monitoring płatności

Kancelaria Windykacyjna Limanówka Wrzeszcz spółka komandytowa wykorzystując swoje doświadczenie w branży windykacyjnej wpaja swoim Klientom fundamentalną zasadę prowadzenia przedsiębiorstwa, mającą zapewnić mu wieloletnią płynność finansową, a mianowicie, że łatwiej zapobiegać powstawaniu zaległości finansowych niż je potem dochodzić. Jakiekolwiek bowiem opóźnienie w płatności kontrahenta może zaważyć na płynności finansowej firmy.

Taką metodą prewencji i zapobiegania długom jest monitoring płatności - usługa polegająca na stałym monitorowaniu i przypominaniu kontrahentom o konieczności zapłaty, pozwalająca rozpoznać możliwe przeszkody w terminowej zapłacie i pozwalająca uzgodnić realne terminy dokonania zapłaty.

Korzyści płynące z monitoringu należności:
    -redukcja kosztów związanych z kontrolą finansową sprzedaży,
    -szybszy i regularny spływ należności,
    -usystematyzowanie i zdyscyplinowanie zachowania kontrahentów,
    -redukcja napięcia między kontrahentami wynikającego z powodu rozmów o płatnościach,
    -ograniczenie kosztów windykacji i ściągania należności.

Monitoring należności jednak sprawdza się tylko i wyłącznie w przypadku faktur niewymagalnych lub z terminem płatności przekroczonym maksymalnie 30 dni. W przypadku płatności bardziej przeterminowanych najlepszym rozwiązaniem problemów spóźnionych płatności jest pewna i efektywna windykacja.