Zysk z długu

Obecnie funkcjonowanie każdej nowoczesnej firmy obciążone jest dużym czynnikiem ryzyka. Ma na to wpływ nie tylko obecna sytuacja panująca na rynku, ale także wszelkie relacje z kontrahentami.

Nieuczciwość kontrahentów, których działania powodują w efekcie spiralę zadłużenia; źle skonstruowane prawo, które pozwala lawirować i wykorzystywać luki prawne do nie wywiązywania się ze zobowiązań bez większych szkód dla własnej firmy; złe zarządzanie finansami, które przyczynia się często do nadmiernego konsumpcjonizmu i mylenia utargu z zyskiem to są główne bariery w odpowiednim funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw. Zdaje się, że w takiej sytuacji nieuniknione jest niestety powstawanie długów i wierzytelności. Odpowiednie zarządzanie nimi to coraz bardziej pożądana umiejętność.

Zabezpieczenie
Wieloletnie doświadczenia polskich przedsiębiorstw pokazały, że prowadzenie windykacji na własną rękę nie przynosi oczekiwanych skutków, a do tego generuje ukryte koszty i niepotrzebnie dodatkowo obciąża personel. Podobnie jest w przypadku postępowania na drodze sądowej, które ciągnie się miesiącami i zazwyczaj jest mało efektywne. Jako że zjawisko nieterminowego płacenia i problemy ze ściąganiem przeterminowanych płatności istnieją przez cały czas i nic nie zapowiada zmiany sytuacji w nadchodzących latach, niezbędne jest więc powzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających płynność finansową firmy. Konieczne jest przede wszystkim monitorowanie sytuacji, nadzorowanie ustalonych terminów płatności, windykacja bezpośrednia, polubowne dogadanie się z klientem, a także uniknięcie postępowania sądowego.

Etap polubowny
Wieloletnia analiza sytuacji gospodarczej aktualnie panującej na rynku, a także jej wpływu na kondycję finansową przedsiębiorstw, pozwala nam stwierdzić, że najlepsze efekty przynosi bezpośrednia windykacja spraw na etapie polubownym. Windykatorzy terenowi dokonują wstępnej weryfikacji sytuacji finansowo-majątkowej dłużnika, by w dalszym etapie efektywniej prowadzić rozmowy z zadłużonym kontrahentem. Praktyka windykacyjna pokazała, że znakomitą większość spraw udaje się rozstrzygnąć właśnie na etapie polubownym.

Wywiad gospodarczy
Profesjonalne firmy windykacyjne powinny znać dobrze branżę oraz rynek lokalny, a przy tym działać dyskretnie. Wielu niesolidnych dłużników ukrywa bowiem swój majątek, nie dopuszczając tym samym do skutecznej egzekucji należności. Wtedy można posłużyć się choćby detektywistyką gospodarczą, która pozwala na dokładne rozpoznanie aktualnej sytuacji finansowej i materialnej dłużników. Przy obecnej sytuacji panującej na polskim rynku niezastąpiony i niezwykle pomocny jest także wywiad gospodarczy. Pozwala on bowiem ustrzec przed nieuczciwymi kontrahentami, a także daje możliwość zasięgnięcia opinii na temat oponentów w negocjacjach handlowych. Jednocześnie umożliwia i zapewnia przewagę wynikającą z posiadania aktualnych informacji o kontrahencie.

Przepływ informacji
Bardzo ważnym elementem jest stały przepływ informacji pomiędzy wierzycielem a firmą windykacyjną. Duży niepokój budzą sytuacje, kiedy wierzyciel powierza sprawę firmie windykacyjnej i całkowicie traci kontrolę nad tym, co się dzieje. W odpowiednim zarządzaniu wierzytelnościami kluczowe jest już samo zabezpieczenie roszczeń oraz stosowanie działań prewencyjnych, a nie nawiązywanie kontaktu z firmą windykacyjną dopiero w momencie, gdy nieściągalne wierzytelności zaczynają poważnie zakłócać bieżącą działalność.

06/06/2011 | Autor Arkadiusz Adamus jest prezesem zarządu Collecta S.A. | Źródło: Gazeta Finansowa