Zarząd spółki odpowiada karnie za spóźniony wniosek o jej upadłość

Członkowie zarządów spółek prawa handlowego (spółek kapitałowych oraz spółki partnerskiej) - którzy nie wnieśli o upadłość zadłużonej spółki w odpowiednim terminie - mogą zostać pociągnięci nie tylko do odpowiedzialności cywilnoprawnej. Grozi im również odpowiedzialność karna.

Poza odpowiedzialnością cywilną - związaną z zaniechaniem lub spóźnionym zgłoszeniem wniosku o ogłoszenie upadłości - ten, na kim ciążył obowiązek zgłoszenia takiego wniosku, może ponieść także odpowiedzialność karną. Sankcją w tym przypadku jest grzywna, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności do roku. Ponadto, na wniosek wierzyciela sąd upadłościowy może orzec na okres od 3 do 10 lat środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska (np. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce), wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Ograniczenie to może dotyczyć zarówno osób, które nie złożyły w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jak również po ogłoszeniu upadłości ukrywały, niszczyły lub obciążały majątek wchodzący w skład masy upadłości czy też doprowadziły do niewypłacalności wskutek celowego działania lub rażącego działania.

05/21/2011 | Autor: Krzysztof Żyto-Radca prawny, wspólnik w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto Źródło: Gazeta Finansowa