Zakres działań, kompetencje i szanse rozwoju firm odszkodowawczych

Od pewnego czasu można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych.

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych tylko kilka kancelarii specjalizowało się w tego typu sprawach, dziś takich firm jest na pęczki a konkurencja spora i agresywna. Co ciekawe, rynek dochodzenia usług ubezpieczeniowych ma jeszcze swoje perspektywy dalszego rozwoju.

Firmy zajmujące się dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli zaczęły wyrastać kilka lat temu jak grzyby po deszczu, głównie na gruncie mniejszych kancelarii adwokackich. Sprawy o dochodzenie odszkodowania są zazwyczaj dość łatwe a skuteczność dochodzenia tego typu roszczeń bliska jest 90 a nawet 100%. Firma ubezpieczeniowa, bo od niej przede wszystkim firma odszkodowawcza dochodzi zapłaty ma wysoką wypłacalność.
Jakimi roszczeniami zajmują się firmy odszkodowawcze

Oferty firm odszkodowawczych zasadniczo nie różnią się od siebie jeżeli chodzi o zakres i dziedziny podejmowanych spraw, należy uwzględnić więc przede wszystkim:

1. Szkody osobowe (urazy, uszkodzenia ciała, cierpienia psychiczne) powstałe wskutek:

-zdarzeń komunikacyjnych - jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy (pod warunkiem, że nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku)

Odszkodowanie przysługuje również pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba że było to wyłączna przyczyną wypadku.
Odszkodowanie przysługuje również w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

-śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym - poszkodowanym w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeżeli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku albo była dzieckiem do lat 13,

Odszkodowanie przysługuje najbliższym członkom rodziny, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu, a także osobom znajdujących się w nieformalnych związkach z osobą zmarłą. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

-wypadków przy pracy

Za wypadek w pracy przysługuje odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nadto jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy jest zobowiązany do naprawienia szkody.

-poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych - wskutek śliskiej powierzchni, dziurawej drogi lub chodnika etc.,
-nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby, jeżeli osoba poszkodowana ma własną polisę NNW lub ubezpieczenie kredytu,

2. Szkody na pojazdach, w przypadkach gdy:

-istnieją problemy z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę np. szkody powstałe w wyniku odpowiedzialności zarządcy drogi lub wykonawcy robót drogowych
-zaniżono koszty naprawy kosztorysowej przy likwidacji szkody z polisy OC - wymuszanie użycia części zamiennych, zaniżenie kosztów naprawy,
-zaniżeniem kosztów naprawy w warsztacie - żądanie faktur źródłowych, odmowa pokrycia kosztów holowania i parkingu,
-rozliczeniach szkody całkowitej - zaniżenie wartości pojazdu, ustalenie szkody całkowitej przy kosztach naprawy mniejszych niż wartość pojazdu,
-odmowie wypłaty z polisy AC w przypadku kradzieży lub wypadku - nielegalne wprowadzenie na polski obszar celny, kopiowanie kluczyków, kwestionowanie wersji wskazanej przez poszkodowanego.

Co może uwzględniać żądana kwota odszkodowania?
Odszkodowanie może być równowartością kwot na pokrycie kosztów leczenia urazu, będącego skutkiem wypadku, w tym:
-kosztów zakupów leków,
-kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji,
-kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych,
-kosztów konsultacji u specjalistów,
-kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych,
-kosztów związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,
-kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
-kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
-kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej).
-Rentę dla wyrównania szkód o charakterze trwałym, w tym rentę na zwiększone potrzeby (związane na przykład z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia) oraz rentę z tytułu utraconego dochodu (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).


W przypadku śmierci poszkodowanego można dochodzić również:
-Odszkodowania dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.
-Refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.


Coraz popularniejszym zagadnieniem, którym interesują się firmy odszkodowawcze jest dochodzenie odszkodowań za nielegalnie postawione słupy energetyczne (służebność przesyłu), są to co prawda sprawy już nieco bardziej skomplikowane, jednakże o większych nominałach a tym samym prowizje relatywnie wyższe niż w przypadku powszechnie znanych spraw o odszkodowanie np. z tytułu wypadku. Służebności przesyłu są jeszcze nowością bowiem dopiero nowelizacja kodeksu cywilnego dała większe możliwości dochodzenia roszczeń, w ich myśl : Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa zaś osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Przed firmami odszkodowawczymi jeszcze długa droga, jednak już teraz można zauważyć tendencje większego zainteresowania tym właśnie segmentem, również ze strony większych inwestorów. Jaka będzie przyszłość czas pokaże. Na chwilę obecną można jednak ubolewać nad brakiem pełnego profesjonalizmu ze strony firm odszkodowawczych, brakiem kodeksu etycznego oraz właściwymi organami nadzorującymi ten rynek (stąd też ostrożność klientów przed zawieraniem nowych umów). Większość firm odszkodowawczych nie może pozwolić sobie na profesjonalną reklamę lub inny tradycyjny sposób dotarcia do klientów dlatego interesuje ich głównie sprzedaż w systemie MLM, co zawsze budziło, budzi i budzić będzie wiele wątpliwości i kontrowersji. Znane są też przypadki „sprzedaży informacji o wypadkach”, częstych wizytach przedstawicieli w szpitalnych izbach przyjęć, SOR-ach, pogotowiu w oczekiwaniu na to, że a już trafi się klient. Wiadomo, każdy chce zarobić, ale czy nie lepiej pomyśleć nad budowaniem profesjonalnego i pozytywnego wizerunku? Uważam, że to właśnie od stworzenia kodeksu etycznego firmy odszkodowawcze powinny zacząć.

06/20/2012 | Autor: Marcin Łysuniec | Źródło: Portal www.windykacja.pl