Wyjawienie majątku dłużnika

Komornik, aby skutecznie prowadzić egzekucję, musi posiadać wystarczającą wiedzę o dłużniku i jego majątku. Do osiągnięcia tego stanu przydatna jest instytucja wyjawienia majątku dłużnika, uregulowana w art. 913 i nast. KPC.

Wniosek o wyjawienie majątku może złożyć wierzyciel, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
- zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia wierzyciela;
- wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia;
- jeszcze przed wszczęciem egzekucji wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska w pełni zaspokojenia ze znanego mu majątku dłużnika lub z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy (np. wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty).

Przedmiotowy wniosek powinien być złożony w sądzie właściwości ogólnej dłużnika i poparty dokumentami uzasadniającymi obowiązek wyjawienie majątku, np. odpis protokołu zajęcia. Jeśli wniosek jest składany przed wszczęciem egzekucji, należy obowiązkowo dołączyć tytuł wykonawczy.

Prawidłowo wniesiony wniosek Sąd rozpoznaje po wezwaniu i wysłuchaniu stron, jeżeli się stawią. Wykaz i przyrzeczenie Sąd powinien odebrać niezwłocznie, jednak w uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć dłużnikowi termin nie dłuższy niż tydzień.

Sąd może zobowiązać dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych wraz z przyrzeczeniem, że złożony wykaz prawdziwy i zupełny. Zatajenie istnienia składników majątkowych stanowi przestępstwo określone w art. 300 §2 kodeksu karnego i jest zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wierzyciel, aby uzyskać największą skuteczność wyjawienia majątku, powinien brać czynny udział w wysłuchaniu dłużnika, zwłaszcza poprzez żądanie udzielenia szczegółowych i wyczerpujących informacji. Jest to niezmiernie istotne, gdyż uzyskane w toku wyjawienia majątku informacje będą stanowić podstawę prowadzenia egzekucji przez komornika.

06/06/2011 | Autor: Wojciech Ługowski, prawnik w Kancelarii Stopczyk & Mikulski