Wybór komornika do prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest najczęściej na wniosek wierzyciela, który może samodzielnie wybrać komornika do prowadzenia egzekucji.

Możliwość wybrania dowolnego komornika wynika z art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z tą ustawą, wierzyciel może wybrać dowolnego komornika z terenu Rzeczpospolitej Polskiej do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji spoza swojego rewiru nie może odmówić przyjęcia takiego wniosku, chyba że poziom jego zaległości w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych przekracza 6 miesięcy. Taka sytuacja występuje, gdy liczba wpływających do komornika spraw przewyższa liczbę spraw niezałatwionych przez niego. Ma to na celu zabezpieczenie wierzyciela przed zbyt długim i opóźnionym prowadzeniem egzekucji.

Warto również zaznaczyć, iż komornik spoza rewiru sądowego dłużnika, który rozpoczął egzekucję przed innym komornikiem, który próbuje przeprowadzić egzekucję z tego samego składnika majątku jest właściwe do prowadzenia całego postępowania. Inaczej mówiąc, w przypadku zbiegu egzekucji prowadzonej przez kilku komorników, komornik który wszczął egzekucję jako pierwszy, będzie właściwy do prowadzenia wszystkich postępowań, bez względu na rewir jego działania.

Jednakże, prawo do wyboru komornika sądowego zostało ograniczone w sytuacji, gdy przedmiotem egzekucji jest nieruchomość. W takim przypadku postępowanie egzekucyjne musi zostać przekazane do komornika właściwego miejscowo dla egzekwowanej nieruchomości.

09/12/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Żródło: portal www.FirmoweWindykacje.pl