Wszczęcie, prowadzenie i umorzenie egzekucji komorniczej

Każdy wierzyciel, który prowadził już egzekucję komorniczą w stosunku do dłużnika zaczynał od wszczęcia egzekucji z rachunku bankowego.

Każdy, któremu zdarzyło się popaść w problemy finansowe i była przeciwko niemu prowadzona egzekucja komornicza wie, że zaczyna się właśnie od właśnie rachunku bankowego. To najpowszechniejsze i najczęstsze źródło zaspokajania wierzytelności. Zazwyczaj jednak mało skuteczne, bowiem dłużnicy często znajdują rozwiązania pozwalające na uniknięcie egzekucji z rachunku bankowego, co rzecz jasna nie jest zupełnie zgodne z prawem, jednak z drugiej strony bywa ona bardzo uciążliwa dla dłużników wobec których prowadzona jest egzekucja, stąd też trudno się dziwić pewnym zabiegom dłużników.

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej zaczyna się od uzyskania tytułu wykonawczego a więc zazwyczaj nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności. Posiadając taki tytuł należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika dołączając do wniosku oryginał tytułu wykonawczego. We wniosku powinny znaleźć się informacje o wysokości wierzytelności oraz sposoby prowadzenia egzekucji. Od niedawna w polskim prawie nie ma obowiązku przekazywania sprawy egzekucyjnej do komornika właściwego rewirowo - istnieje możliwość wyboru dowolnego komornika w Polsce, który będzie prowadził egzekucję z ruchomości i wierzytelności (w tym rachunków bankowych) dłużnika. Komornik po otrzymaniu poprawnego wniosku zawiadamia bank w którym dłużnik posiada rachunki bankowe oraz zawiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji. W zawiadomieniu banku komornik wzywa do niewypłacania kwot z rachunku bankowego a o przekazywanie je na spłatę zajętej wierzytelności. Zajęcie dotyczy nie tylko wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym ale również wierzytelności przyszłych, które jeszcze tam się nie znalazły.

Kwoty uzyskane z egzekucji z rachunku bankowego komornik przekazuje na konto depozytowe sądu a więc nie przekazuje ich bezpośrednio wierzycielowi. W przypadku kilku egzekucji komornik rozdziela kwoty uzyskane z egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Nieco inaczej wygląda egzekucja z rachunków wspólnych dłużnika. Komornik prowadzi wtedy egzekucje z rachunku wspólnego do wysokości udziałów w rachunku. W przypadku gdy dłużnik nie wykaże wysokości udziałów w rachunku komornik dokona zajęcia 50%.

Warto tutaj pamiętać, że komornik posiada stosowną legitymację prawną pozwalającą na zweryfikowanie źródeł dochodów dłużnika, wierzycielowi przysługuje prawo do zlecenia komornikowi sądowemu poszukiwań jego majątku.
Egzekucja z wynagrodzenia
Tutaj wbrew obiegowej opinii egzekucja jest dość łatwa i zazwyczaj skuteczna. Zdarzają się oczywiście sytuacje, gdy dłużnik rozwiązuje umowę o pracę i znajduje zatrudnienie „na czarno”, przez co nie ma możliwości skutecznego prowadzenia egzekucji. Sytuacje takie nie są jednak zbyt poważne i wsparcie ze strony firmy windykacyjnej może być ważnym narzędziem wspierającym skuteczność tego typu przypadku, a jak wiemy wierzyciele coraz chętniej nawiązują współpracę z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi.

Łapy precz od dłużnika

Stąd w przypadku:
-Zobowiązań alimentacyjnych ma prawo zająć 60% wynagrodzenia niezależnie od jego wysokości
-Innych zobowiązań nie więcej niż 50% wynagrodzenia przy czym wolna od potrąceń jest kwota stanowiąca minimalne wynagrodzenie o pracę.

Ogólna zasada mówi o tym, że egzekucja nie może być prowadzona w sposób zbyt uciążliwy dla dłużnika, dlatego komornik powinien pozostawiać dłużnikowi środki pozwalające na egzystencję.

Ponadto w przypadku egzekucji z ruchomości komornik nie może zająć dłużnikowi narzędzi niezbędnych do wykonywania działalności zarobkowej oraz surowców niezbędnych do ich produkcji na okres nie dłuższy niż tydzień z wyłączeniem urządzeń mechanicznych. Ponadto egzekucji nie podlegają urządzenia domowe, pościel, bielizna, ubranie, zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny. Chronione przed komornikiem są również przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

Ponadto egzekucji komorniczej nie podlegają: jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów (znaczne ograniczenia egzekucji dotyczą rolników), sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego, świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości, świadczenia z pomocy społecznej, wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Egzekucja z rachunku przedsiębiorcy
W tym przypadku komornik dokonuje zajęcia 100% rachunku bankowego dłużnika (art. 54 ustawy prawo bankowe, ograniczenia odnoszą się w szczególności do tego, że rachunki przedsiębiorców nie są rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi), niezależnie od wielkości jego przedsiębiorstwa oraz środków pozostających do jego egzystencji. Tutaj dłużnicy oczywiście o wiele częściej starają się uniknąć egzekucji komorniczej, tutaj też w ocenie wielu zainteresowanych egzekucja narusza ogólną zasadę „jak najmniejszej uciążliwości egzekucji dla dłużnika”. W przypadku, gdy egzekucja prowadzona jest na przykład w stosunku do mikroprzedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników zostaje on de facto pozbawiony środków utrzymania a każdy nawet mikroprzedsiębiorca ma swoje koszty (rachunki, wynajem lokalu) ponadto często posiada własne zobowiązania. Trudno więc się dziwić, że w przypadku przedsiębiorców tak często dochodzi do prób uniknięcia egzekucji, wystarczy na przykład przychody inkasować osobiście u swoich kontrahentów. Istnieje, jak i w innych przypadkach możliwość ograniczenia lub zwolnienia spod egzekucji części majątku, jednak samo postępowanie może być czasochłonne i narażać przedsiębiorcę na straty.

Droga przeciwegzekucyjna

Dłużnikowi przysługuje również możliwość wnoszenia skarg przeciwegzekucyjnych oraz zażaleń na czynności komornika, ci bardziej zuchwali nie wahają się często nadużywać tej drogi. Dłużnik może wnieść skargę przeciwegzekucyjną gdy:  przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście; po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Obrona wierzyciela

W przypadku gdy istnieje duże ryzyko niezaspokojenia wierzytelności wierzycielowi przysługuje prawo do żądania wyjawienia majątku dłużnika. Postępowanie o wyjawienie majątku prowadzi sąd i wysłuchuje strony postępowania. W przypadku gdy dłużnik nie stawi się na wysłuchaniu sąd ma prawo nałożenia na niego kary pieniężnej. Podobne prawo przysługuje komornikowi sądowemu w przypadku gdy dłużnik utrudnia prowadzenie czynności egzekucyjnych.

W swoim doświadczeniu windykacyjnym widziałem wiele sytuacji, jak dłużnicy unikali egzekucji, ich kreatywność jest bardzo duża, czasami wręcz zaskakująca. Wielu z nich nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, że unikając egzekucji dopuszcza się przestępstwa podlegającego karze pozbawienia wolności a określonego przepisach kodeksu karnego. Zazwyczaj łatwiej i bezpieczniej zawrzeć z wierzycielem porozumienie lub szukać rozwiązań pozwalających na polubowne rozwiązanie problemu spłaty zadłużenia.

Umorzenie egzekucji

Komornik może umorzyć postępowanie egzekucyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po upływie roku od momentu wszczęcia egzekucji i nie uzyskaniu w jej trakcie środków pozwalających na zaspokojenie jego kosztów lub w przypadku gdy wierzyciel wniósł wniosek o zawieszenie czynności egzekucyjnych i przez rok nie złożył dodatkowych wniosków (art. 823 kodeksu postępowania cywilnego). Przed umorzeniem egzekucji komornik wzywa wierzyciela do wysłuchania, wtedy też oczekuje on wskazania źródeł, z których komornik mógłby prowadzić egzekucję. Samo umorzenie postępowania egzekucyjnego uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych jednakże nie pozbawia wierzyciela do ponownego wszczęcia egzekucji komorniczej w przyszłości (art. 826 kpc). Wierzytelność ze stwierdzonym postanowieniem o bezskuteczności egzekucji przedawnia się z upływem dziesięciu lat.

09/14/2011 | Autor: Marcin Łysuniec | Źródło: portal www.windykacja.pl