Windykacja należności z weksla 

Windykacja należności zabezpieczonych wekslem jest stosunkowo ułatwione z uwagi na możliwość  zastosowania postępowania nakazowego.

W przypadku wierzytelności zabezpieczonych wekslem do pozwu w postępowaniu nakazowym powód zobowiązany jest dołączyć oryginał weksla. Z uwagi na abstrakcyjny charakter weksla nie jest  konieczne składanie dokumentów uzasadniających należności zabezpieczone wekslem. Sąd bada treść weksla a więc ocenia czy weksel posiada wszystkie konieczne elementy składowe  wymienione w art. 1 lub 101 prawa wekslowego. Sąd nie jest zobowiązany do badania, czy weksel  in blanco został wypełniony zgodnie z deklaracją wekslową, określającą podstawę i sposób wypełnienia weksla. Sąd bada legitymację formalną powoda, w przypadku gdy weksel był przedmiotem obrotu. Legitymacja formalna , w przypadku weksli indosowanych powinna wynikać z nieprzerwanego szeregu indosów, lub w przypadku braku indosów na wekslu z innego dokumentu, który należ dołączyć do pozwu.

Sąd wyda nakaz zapłaty  pod warunkiem, że pozew spełnia wszystkie wymogi formalne, został należycie opłacony, załączony weksel został wypełniony zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Sąd wydając nakaz zapłaty orzeka, że pozwany ma wciągu 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty zobowiązany  jest uiścić należności wraz z kosztami postępowania sądowego i kosztami zastępstwa procesowego albo wnieść w tym terminie zarzuty do wydanego nakazu.

04/01/2011 | Windykacja