Windykacja dłużnika w stanie likwidacji 

Postępowanie likwidacyjne jest procesem , który należy całkowicie odróżnić od upadłości dłużnika. Zarówno jeden  jak i drugi stan  został  uregulowany przez prawo,  z  tą tylko różnicą, że  likwidację  normuje wiele przepisów uzależnionych  od rodzaju podmiotu gospodarczego którego dotyczy.

Niezależnie jednak od tego  z likwidacją  jakiego rodzaju podmiotu mamy do czynienia  przeprowadzenie jej  należy  do kompetencji likwidatora, którego jednym z podstawowych obowiązków  jest wypełnienie zobowiązań.

O kolejności ich wypełnienia  decyduje już  rodzaj podmiotu, którego likwidacja dotyczy gdyż unormowania tej kwestii  znajdziemy zarówno w kodeksie spółek handlowych - dla spółek prawa handlowego, w prawie spółdzielczym - dla spółdzielni, dla nielicznych już przedsiębiorstw państwowych    w  ustawie o przedsiębiorstwach państwowych  oraz ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji  przedsiębiorstw państwowych.

Niezmiennych  jednak pozostaje fakt, że proces likwidacyjny dla każdej  z przedstawionych powyżej form prawnych  rozpoczyna się od sporządzenia inwentarza i bilansu  na dzień otwarcia  likwidacji  oraz zawezwaniu  przez likwidatora wierzycieli  do zgłoszenia swoich wierzytelności  w określonym terminie. Jeśli analiza danych bilansowych  wykaże brak możliwości zaspokojenia wierzycieli  to likwidator zobligowany przepisami prawa upadłościowego ma obowiązek  zgłosić wniosek o upadłość. Dlatego tak ważną sprawą jest racjonalne  zachowanie się wierzyciela aby swoim działaniem nie pogorszył swojego położenia .Czasami  pójście "na kompromis"  z likwidatorem  poprzez np. .zawarcie porozumienia  w sprawie redukcji odsetek czy  części kwoty głównej, może okazać się korzystniejsze dla wierzyciela  niż bezwzględne domaganie się  egzekucji  pełnej wierzytelności. Wówczas takie porozumienie powinno zawierać kilka istotnych elementów charakteryzujących taką wierzytelność m.in. sposób redukcji, termin spłaty zobowiązań, sankcje za niedotrzymanie terminu spłaty.

Nie zgłoszenie  przez wierzyciela likwidatorowi  swoich roszczeń   w określonym terminie nie zamyka definitywnie  drogi  ich dochodzenia ale  wiąże się z możliwością ich zaspokojenia  jedynie z  nie rozdzielonego jeszcze majątku dłużnika.

Prowadzenie postępowania likwidacyjnego nie stanowi przeszkody  w możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,  a po uzyskaniu tytułu skierowania jej do egzekucji komorniczej.

W procesie likwidacji odmiennie aniżeli w upadłości postępowanie egzekucyjne może być wszczynane, a wszczęte przed rozpoczęciem likwidacji nie będzie z tego powodu umarzane.

Wierzyciel  zatem powinien  rozważyć w oparciu o wiedze o likwidowanym  podmiocie, które postępowanie będzie dla niego bardziej korzystne i da mu możliwość odzyskania  należności w  najkrótszym czasie pamiętając równocześnie o tym, że warunkiem zakończenia  postępowania likwidacyjnego jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

03/31/2011 | Windykacja