Wierzytelności można zgłosić w zagranicznym postępowaniu upadłościowym

Wielu naszych przedsiębiorców współpracuje z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej. Nie można jednak wykluczyć upadłości takiego partnera. Czy polski przedsiębiorca może wtedy zgłosić wierzytelność w zagranicznym postępowaniu upadłościowym?

Tak. Kwestie te reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (obowiązuje we wszystkich państwach Unii z wyjątkiem Danii). Zgodnie z rozporządzeniem wierzyciel, którego miejsce zwykłego pobytu, zamieszkania lub siedziba znajdują się w państwie członkowskim (nazwany dalej wierzycielem zagranicznym) może zgłosić swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym toczącym się w innym państwie UE. Na sądzie prowadzącym postępowanie upadłościowe lub syndyku (nadzorcy, zarządcy) spoczywa obowiązek zawiadomienia wierzycieli zagranicznych o możliwości zgłoszenia takich wierzytelności. Zawiadomienie sporządzane jest na formularzu, który jest zatytułowany w języku polskim: „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów”. Powinno ono w szczególności wskazywać podmiot właściwy do przyjmowania zgłoszeń (może to być np. syndyk, reprezentant wierzycieli), informować o terminach i skutkach ich niedochowania (w niektórych systemach prawnych nie można złożyć zgłoszenia po upływie terminu).

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną. Może być po polsku, ale w takim przypadku należy je opatrzyć tytułem „Zgłoszenie wierzytelności” w języku urzędowym państwa postępowania. Zgodnie z rozporządzeniem zagraniczny wierzyciel powinien co najmniej określić charakter prawny wierzytelności (np. czy jest to roszczenie kontraktowe, czy z czynu niedozwolonego), datę powstania i wysokość oraz podać, czy powołuje się na uprzywilejowanie, zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności albo zastrzeżenie własności (wskazując mienie stanowiące przedmiot zabezpieczenia). Zgłoszenie można uzupełnić o inne informacje, które wskazane są w przepisach państwa postępowania. Zgłoszenie należy wysłać z wyprzedzeniem, aby dotarło do adresata przed upływem terminu.

11/22/2012 | Autor: Anna Maria Pukszto, radca prawny, partner w kancelarii Salans | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna artykuł z dnia 22.11.2012 r.