Wierzyciel powinien wskazać PESEL lub NIP dłużnika

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić zmiany do elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Czy należy zmienić też zasady ściągania długów na podstawie tytułu egzekucyjnego złożonego w EPU?

Tak. Przede wszystkim trzeba zrezygnować z obowiązku składania pełnomocnictw przez adwokatów i radców prawnych nie tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym – jak to ma już miejsce – ale również w postępowaniu egzekucyjnym wszczynanym drogą elektroniczną. Obecnie gdy podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy złożony u komornika za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego obsługującego EPU, to zwolnienie od obowiązku złożenia pełnomocnictwa dotyczy wyłącznie EPU. Natomiast nie dotyczy już dalszej fazy: postępowania egzekucyjnego wszczynanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach z 30 listopada 2011 r. (III CZP 66/11 i III CZP 74/11). Wskazał w nich, że pełnomocnik wierzyciela składający w taki sposób wniosek o wszczęcie egzekucji ma obowiązek wykazać umocowanie. W praktyce powoduje to, że musi posługiwać się dokumentami papierowymi, nawet wówczas gdy wniosek złożył przez internet.

Czy komornicy również powinni doręczać pisma przez internet?

Krajowa Rada Komornicza proponuje wprowadzenie zapisu, który umożliwi komornikom w postępowaniu egzekucyjnym doręczać drogą elektroniczną pisma pozwanemu dłużnikowi, gdy w toku postępowania przed sądem wniósł on pismo przez internet. Proponujemy też nałożyć na wierzyciela, który wszczyna postępowanie egzekucyjne, obowiązek posługiwania się jego numerem PESEL lub NIP, aby umożliwić weryfikację strony, a także obowiązek wskazywania we wniosku o wszczęcie egzekucji numeru PESEL lub NIP dłużnika. W ten sposób uniknie się pomyłek i np. prowadzenia egzekucji przeciwko osobie niewskazanej w treści tytułu wykonawczego.

Komornicy domagają się uregulowania problemu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową. Czy zamiany powinny dotyczyć też ściągania długów na podstawie nakazu zapłaty, wydanego przez e-sąd i opatrzonego elektroniczną klauzulą wykonalności?

Wskazane byłoby jednoznaczne uregulowanie tego problemu, gdy tytuł wykonawczy jest nakazem zapłaty, który wydał e-sąd i opatrzył elektroniczną klauzulą wykonalności. Prezentowane są różne poglądy na temat sposobu rozstrzygania takiego zbiegu: czy następuje ono z mocy samego prawa, czy wymaga orzeczenia sądu, który wskaże komornika sądowego jako organ mający prowadzić łącznie obie egzekucje. W ocenie Krajowej Rady Komorniczej rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji następuje z mocy ustawy, ale należy rozważyć przesądzenie tej kwestii w ustawie.

08/29/2012 | Autor: Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna artykuł z dnia 29.08.2012