Wezwanie do zapłaty do członka zarządu spółki z o.o.

Jeżeli okaże się, że egzekucja wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zakończyła się niepowodzeniem i są spełnione przesłanki z art. 299 kodeksu spółek handlowych możemy domagać się zapłaty od zarządu takiej spółki. Postępowanie takie -jak o tym już pisaliśmy wcześniej – jest postępowaniem gospodarczym a więc wymaga aby wysłać wezwanie do zapłaty listem poleconym.

Jak już ustalimy, od których członków zarządu możemy dochodzić należności oraz ustalimy adresy ich zamieszkania należy sporządzić prawidłowe wezwanie do zapłaty. Co to znaczy?

Wezwanie musi wskazywać podstawę odpowiedzialności, a więc art. 299 k.s.h. oraz wykazywać przesłanki, tak aby wezwany do zapłaty miał świadomość, że nasze wezwanie nie jest przypadkowe i jego odpowiedzialność rzeczywiście wynika ze stanu faktycznego, popartego stanem prawnym.

Wezwanie takie należy wysłać listem poleconym. Oba dokumenty trzeba będzie dołączyć do pozwu, jeżeli dłużnik nie będzie zainteresowany zakończeniem sprawy na etapie polubownym. Wymóg taki stawia kodeks postępowania cywilnego i przepisy o postępowaniu gospodarczym.

09/07/2011 | Autor: Stefan Konieczny | Źródło: www.centrum-windykacji.com