W jaki sposób powinny być prawidłowo ustalane terminy przedawnienia roszczeń

Po jakim czasie przedawniają się roszczenia w stosunkach cywilnoprawnych podmiotu gospodarczego z osobami niebędącymi przedsiębiorcami?

Przepis art. 118 kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Odstępstwa od tych terminów mogą zostać ustanowione jedynie na mocy przepisów rangi ustawowej. Co do zasady więc dla roszczeń powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązujący jest trzyletni termin przedawnienia. Należy zarazem podkreślić, że roszczenia "związane z prowadzeniem działalności gospodarczej" należy odróżnić od roszczeń "związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa".

Jeśli przedsiębiorca zawiera umowę z osobą niebędącą przedsiębiorcą, to umowa taka może być związana z działalnością gospodarczą tego przedsiębiorcy, chociaż jedna ze stron umowy nie prowadzi takiej działalności. Do zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia nie jest wymagane, aby obie strony stosunku prawnego, z którego wywodzone jest roszczenie majątkowe, prowadziły działalność gospodarczą. Wystarczające jest, że strona prowadząca działalność gospodarczą dochodzi przysługującego jej roszczenia, powstałego w związku z prowadzeniem przez nią tej działalności. Roszczenia podmiotu gospodarczego do drugiej strony stosunku, niebędącej przedsiębiorcą, przedawniają się z upływem terminu trzyletniego, o ile są to roszczenie związane z działalnością gospodarczą strony, która dochodzi tych roszczeń.

Jeśli zaś roszczeń do podmiotu gospodarczego na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy dochodzi strona niebędąca przedsiębiorcą, to roszczenia te oczywiście nie są związane z działalności gospodarczą wierzyciela. Termin przedawnienia roszczeń osoby niebędącej przedsiębiorcą kierowanych do przedsiębiorcy w takiej sytuacji powinien wynosić dziesięć lat, chyba że mamy do czynienia z roszczeniami o świadczenia okresowe.

06/06/2011 | Maciej Prusak, adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna | Artykuł z dnia: 2010-05-21