Ulga za złe długi

Na każdym przedsiębiorcy zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT, ciąży obowiązek odprowadzania podatku od sprzedanych towarów i usług. Na istnienie powyższego obowiązku nie ma wpływu to, czy należność wynikająca z wystawionych faktur VAT została uregulowana.

Przedsiębiorca, który sprzedał towar bądź usługę i nie otrzymał zapłaty, jest zatem obowiązany do odprowadzenia VAT z tytułu dokonanej sprzedaży w pełnej wysokości. Ustawa o podatku od towarów i usług w takich sytuacjach przewiduje jednak możliwość "odzyskania" uiszczonego podatku.

Istota instytucji ulgi za złe długi wyraża się w tym, że w przypadku całkowitego lub częściowego braku zapłaty, podstawę opodatkowania pomniejsza się odpowiednio o wartość niezapłaconej należności.
Przepisy regulujące ulgę za złe długi zostały wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 czerwca 2005 roku. Wprowadzenie powyższej regulacji do polskiego porządku prawnego stanowi wykonanie VI Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych — powszechny system podatku od wartości dodanej — ujednolicona podstawa wymiaru podatku.

Możliwość skorzystania z ulgi za złe długi obwarowana jest kilkoma warunkami.

Podstawową przesłanką skorzystania z ulgi za złe długi jest uprawdopodobnienie nieściągalności zobowiązań. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, gdy nie jest ona regulowana przez 180 dni od upływu terminu jej płatności. Oznacza to, iż podatek VAT będzie można odzyskać dopiero po upływie 180 dni od terminu płatności.

Niezależnie od powyższego, ustawa o VAT wymaga spełnienia poniższych przesłanek:
-Dostawa towarów lub świadczenie usług zostało dokonane na rzecz podatnika, który zarówno w momencie dostawy, jak i w dniu dokonywania korekty jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
-Odbiorca towaru lub usługi, w momencie dostawy, nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji;
-Wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i został od nich odprowadzony podatek należny;
-Wierzytelności nie zostały zbyte;
-Od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności, nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi za złe długi, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie dłużnika. Prawo do ulgi przysługuje, jeśli dłużnik nie ureguluje należności w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Fakt odmowy przyjęcia przez dłużnika pisma z zawiadomieniem nie ma wpływu na skuteczność w/w zawiadomienia. Zgodnie z ordynacją podatkową, jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, uznaje się je za doręczone. Również fakt niezastania adresata przez listonosza nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z ulgi na złe długi. Może ją jedynie odwlec w czasie o 14 dni, bowiem tyle czasu pismo czeka na adresata w placówce poczty. Po upływie tego terminu pismo uznaje się za doręczone.
Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin 14 dni, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku należnego. Jeśli po dokonaniu korekty należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie (płatność, kompensata), podatnik jest zobowiązany zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny trzeba zwiększyć w odniesieniu do tej części.

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego, zawiadomić o korekcie, właściwy dla niego urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego.  W ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego, wierzyciel ma obowiązek poinformować o tym fakcie dłużnika, zaś kopię tego zawiadomienia przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla wierzyciela.

Dłużnik, który otrzymał zawiadomienie o korekcie i nie uregulował należności w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, ma obowiązek odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

W przypadku gdy dłużnik skoryguje już podatek na podstawie powołanego przepisu, a w późniejszym terminie ureguluje całość lub część należności, ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym uregulował należność.

UWAGA!! Z prawa do ulgi za złe długi nie mogą skorzystać podmioty między którymi zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy.

08/10/2012 | Autor: Justyna Gogacz Aplikant Radcowski, Biuro Prawne Kancelarii Prawnej-Inkaso WEC S.A. | Źródło: serwis www.windykacja.pl