Ulga na złe długi

Wiele firm boryka się z problemem nierzetelnych kontrahentów. Gdy faktura została wystawiona, podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego, a kontrahent wciąż nie zapłacił, przedsiębiorca może dokonać korekty podatku. Możliwość ta istnieje w Polsce od 2005 roku, ale dzięki nowelizacji z 2008 roku przepisy stały się korzystniejsze dla wierzycieli.

Na podstawie ustawy o rachunkowości obowiązuje tzw. zasada memoriałowa, która nakazuje uwzględnianie w księgach rachunkowy bądź sprawozdaniu finansowym wszystkich przychodów oraz kosztów bez względu na termin ich płatności. Powoduje ona w praktyce konieczność rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT jeszcze zanim należność zostanie rozliczona kasowo.

Dzięki tzw. uldze na złe długi wierzyciel jest w stanie odzyskać część kwoty zafakturowanej bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego.

Korekta podatku należnego to uprawnienie związane z wierzytelnościami, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona. Jest ono dokonywane u obydwu stron transakcji. Art. 89a ustawy o VAT dotyczy zasad korekty podatku przez wierzyciela, a natomiast art. 89b tej ustawy reguluje korektę dokonywaną przez dłużnika.

Ustawa ta wskazuje jedną konieczną przesłankę, po spełnieniu której nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, a mianowicie nieuregulowanie jej w ciągu 180 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Warunki, które muszą być spełnione, aby możliwe było dokonanie korekty podatku należnego u wierzyciela  są  następujące:

1)      dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2)      wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny;

3)      wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;

4)      wierzytelności nie zostały zbyte;

5)      od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

6)      wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Warto zaznaczyć, że są to warunki korekty podatku należnego, a nie warunki uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia.

Warto zauważyć, że możliwość dokonania korekty stanowi czynnik mobilizujący dłużnika do uregulowania zobowiązania. W jego interesie nie leży bowiem chęć narażenia się na ewentualną kontrolę fiskusa w celu sprawdzenia prawidłowości jego rozliczeń.

Podstawa prawna:
Ustawa  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
Ustawa  z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

01/12/2012 | Autor: Olga Karczewska | Źródło: www.lex-portal.pl