Trudno odzyskać VAT, gdy dłużnik unika listonosza

Ustawa o podatku od towarów i usług posiada nieprecyzyjne przepisy, co powoduje problem wśród wierzycieli pragnących skorzystać z ulgi na złe długi. Największym problemem jest nieprzyjmowanie korespondencji przez dłużnika, co uniemożliwia wierzycielowi dokonanie korekty podatku VAT. Niniejszy artykuł jest analizą art. 89a-89b ustawy o podatku od towarów i usług.

Wierzyciel może częściowo odzyskać swoje pieniądze, gdy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich płatności, korzystając z tzw. ulgi na złe długi. Podatnik może skorzystać z tej procedury, gdy spełni łącznie kilka warunków.

Podstawowym warunkiem jest uprawdopodobnienie nieściągalności długu. Z takim uprawdopodobnieniem mamy do czynienia, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności.

Ponadto, wierzyciel może skorzystać z ulgi, jeżeli wcześniej wykazał tą wierzytelność w swojej deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny. Dodatkowo, wierzyciel nie może zbyć swojej wierzytelności, a od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogą upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Przed dokonaniem korekty podatku należy również upewnić się, iż na dzień dokonania korekty, zarówno wierzyciel jak i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Informację, czy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT można uzyskać w Urzędzie Skarbowym posługując się wnioskiem oferowanym przez portal windykacyjny FirmoweWindykacje.pl.

Kolejnym wymogiem, który w praktyce powoduje najwięcej problemów wśród wierzycieli jest obowiązek zawiadomienia dłużnika o zamiarze dokonania korekty deklaracji podatku VAT. Po odebrania zawiadomienia, dłużnik ma 14 dni na uregulowanie swoich należności, pod rygorem dokonania przez wierzyciela korekty podatku. W przypadku dokonania korekty podatku VAT przez wierzyciela, dłużnik jest zobowiązany doliczyć skorygowany podatek w swojej deklaracji podatkowej.

Jednakże, nieprecyzyjne zapisy w ustawie komplikują procedurę korekty, w przypadku nieodebrania przez dłużnika zawiadomienia od wierzyciela o zamiarze dokonania korekty. W ustawie o podatku od towarów i usług jest odwołanie do ordynacji podatkowej do zasad doręczenia. W związku z czym, nawet gdy dłużnik nie odbierze zawiadomienia w terminie, przesyłka zostanie dostarczona skutecznie, w związku z czym dłużnik ma obowiązek doliczenia do swojej deklaracji podatku, który wierzyciel chce skorygować.

Wierzyciel natomiast nie może skorygować podatku w swojej deklaracji, gdyż zgodnie z brzmieniem przepisu, musi posiadać potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia o zamiarze skorygowania podatku. Jeżeli dłużnik nie odbierze przesyłki, to wierzyciel nie może dokonać korekty.

W takiej sytuacji, podatek VAT może zostać zapłacony podwójnie. Wierzyciel nie może dokonać korekty podatku, który kiedyś już zapłacił, a dłużnik ma obowiązek doliczyć go do swojej deklaracji nawet, gdy nie odbierze przesyłki w terminie.

Wierzyciel oczywiście może dokonać korekty, jednakże musi liczyć się z ryzykiem zakwestionowania takiej korekty przez urząd skarbowy, gdyż wierzyciel nie będzie posiadał potwierdzenia odbioru zawiadomienia prze dłużnika. W praktyce, urzędy skarbowe często tak interpretują te przepisy, gdyż tak wynika z ich literalnego brzmienia. W związku z czym, wierzyciel powinien zachować ostrożność przy próbie skorzystania z ulgi na złe długi.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl