Skarga pauliańska-kiedy i jak z niej korzystać?

Działania dłużników często prowadzą do wyzbywania się swojego majątku, lecz wierzyciel ma możliwość przeciwdziałania temu procederowi. Każda czynność prawna podejmowana przez dłużnika, która dokonywana jest z pokrzywdzeniem wierzyciela może być zaskarżona zgodnie z art. 527 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przytoczonym artykułem, każdy wierzyciel może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli działania podejmowane przez dłużnika wykonywane były ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Za czynności wykonywane z pokrzywdzeniem wierzyciela uważa się te, w wyniku których dłużnik stał się niewypłacalny lub stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem tej czynności.

Wierzyciel powinien w takim wypadku wytoczyć powództwo przeciwko osobie trzeciej, która uzyskała korzyść majątkową kosztem dłużnika. Wierzyciel może dążyć do zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku, o który został pomniejszony majątek dłużnika lub z majątku, który miał wejść do majątku dłużnika, lecz w wyniku działania dłużnika to czynności tej nie doszło.

Zgodnie w przepisami prawa, przeciwko osobie trzeciej można wytoczyć powództwo w przypadku, gdy osoba to wiedziała o działaniu dłużnika zmierzającym do pokrzywdzenia wierzyciela lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się tego dowiedzieć.

Przyjmuje się, iż osoba będąca w bliskim stosunku z dłużnikiem wiedziała, iż działania podejmowane przez dłużnika wykonywane są w pokrzywdzeniem wierzyciela.Dodatkowo, jeśli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca, pozostający z dłużnikiem w stałym stosunku gospodarczym, zgodnie z przyjętym domniemaniem, również wiedział, iż działania dłużnika podejmowane były ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela.

Przed skargą pauliańską nie chroni również bezpłatne przekazanie majątku na rzecz osoby trzeciej. Osoba trzecia, która otrzymała bezpłatne świadczenie od dłużnika kosztem wierzyciela może zostać pozwana również wtedy, gdy nie była świadoma, iż działania te zmierzają do pokrzywdzenia wierzyciela. Wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej również wtedy, gdy opisana powyżej osoba trzecia nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć o działaniu zmierzającym do pokrzywdzenia wierzyciela.

W sytuacji, gdy osoba trzecia dokonała dalszego rozporządzenia otrzymaną korzyścią, wierzyciel może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko osobie, na rzecz której rozporządzenie nastąpiło, jeżeli rozporządzenie było bezpłatne lub osoba ta wiedziała o okolicznościach uzasadniających uznanie tej czynności za bezskuteczną.

Skorzystanie ze skargi pauliańskiej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków. Czynność prawna dokonana przez dłużnika musi być ważna i musi być wykonana z pokrzywdzeniem wierzyciela. W związku z powyższym dłużnik musi być świadomy, iż jego działania wpłyną negatywnie na możliwość zaspokojenia wierzyciela z majątku dłużnika. Ważne jest również uzyskanie korzyści majątkowej przez osobę trzecią oraz możliwość powzięcia przez nią informacji, iż działania te krzywdzą wierzyciela.

Do pozwu należy również dołączyć dowody wskazujące, iż w wyniku dokonanej czynności prawnej dłużnik stał się niewypłacalny.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl