Postępowanie naprawcze ułatwia restrukturyzację firmy

Przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością – a za zgodą sądu upadłościowego w wyjątkowych przypadkach również przedsiębiorcy niewypłacalni – mogą wszcząć postępowanie naprawcze. Co jest celem tego postępowania i kiedy zostaje on osiągnięty?

Celem postępowania naprawczego jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika i przywrócenie mu zdolności konkurowania. Cel ten można osiągnąć dzięki zawarciu układu restrukturyzującego zobowiązania i wdrożeniu planu naprawczego. Postępowanie naprawcze prowadzi przedsiębiorca pod kontrolą nadzorcy sądowego. Wszczęcie postępowania naprawczego jest odformalizowane. Przedsiębiorca składa w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania wraz z wymaganymi dokumentami, a sąd ma 14 dni na wydanie zakazu wszczęcia. Jeśli zakaz nie zostanie wydany, informację o złożeniu oświadczenia publikuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Data publikacji jest dniem wszczęcia postępowania. Na czas postępowania naprawczego przedsiębiorca uzyskuje ochronę przed wierzycielami – np. z mocy prawa zawieszona jest spłata zobowiązań objętych układem i naliczanie od nich odsetek. Przedsiębiorca nie może natomiast zbywać składników majątku poza zakresem działalności gospodarczej i obciążać składników majątku.

Przedsiębiorca musi działać szybko i sprawnie, aby postępowanie zakończyło się sukcesem, czyli zawarciem układu. Jeżeli mały lub średni przedsiębiorca nie zawrze układu z wierzycielami w terminie trzech miesięcy, a duży czterech, to postępowanie naprawcze automatycznie jest umarzane.

Głosowanie nad układem odbywa się na podobnych zasadach jak w postępowaniu upadłościowym. Układ obowiązuje, jeżeli zatwierdzi go sąd. Sąd odmawia zatwierdzenia układu m.in. z uwagi na błędy popełnione przy wszczynaniu postępowania (brak podstaw do wszczęcia) oraz w jego trakcie (przedsiębiorca nie zawiadamia znanych mu wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli, nadzorca nie miał możliwości sprawowania nadzoru), a także z przyczyn związanych z układem (z okoliczności wynika, że nie będzie wykonany).

11/08/2012 | Autor: Anna Maria Pukszto, radca prawny, partner w kancelarii Salans | Źrodło: Dziennik Gazeta Prawna artykuł z dnia 08.11.2012r.