Podstawa wydania nakazu zapłaty

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a przytoczone okoliczności uzasadniają wydanie takiego nakazu zapłaty (art. 485 Kodeksu cywilnego). Lista dowodów na podstawie, których powód może żądać wydania nakazu zapłaty jest szeroka, by zagwarantować mu prawo dochodzenia swoich roszczeń.

Wśród dokumentów, które uzasadniają dochodzone przez powoda żądanie należą m.in.:

-dokument urzędowy,
-zaakceptowany przez dłużnika rachunek,
-wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu,
-zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Dokumentem urzędowym jest dokument sporządzony w odpowiedniej formie przez powołany do tego organ władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działalności. Dokumenty te może sporządzić również organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza i inna organizacja społeczna w zakresie zleconych im przez przepisy ustawy spraw z dziedziny administracji publicznej.

Zaakceptowany przez dłużnika rachunek to dokument wskazujący wysokość roszczenia powoda i zobowiązanie pozwanego do świadczenia. Udzielenie upoważnienia powodowi do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie tego rachunku przez pozwanego i może być podstawą do wydania nakazu zapłaty.

Z wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu powód ma do czynienia, gdy jego dłużnik nie podważa swojej odpowiedzialności w stosunku do powoda i wyraża chęć do spełnienia tego świadczenia, jednakże pozostaje on w zwłoce i świadczenia jeszcze nie spełnił.

Zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym jest potwierdzeniem istnienia roszczenia, które powinno być spełnione przez dłużnika w formie bezgotówkowej.

Dokumenty dołączane do pozwu, które potwierdzają istnienie zobowiązania muszę być dostarczone do sądu w oryginale lub w formie odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa występującego w sprawie.

Wydanie prawomocnego nakazu zapłaty, który jest zrównany z wyrokiem, potwierdza istnienie stosunku prawnego, zgodnie z którym dłużnicy byli zobowiązani do odpowiedniego świadczenia. Nakaz zapłaty po uprawomocnieniu się jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika na wniosek wierzyciela.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl