Poczta może wpisywać do rejestru dłużników za niepłacony abonament

Nie płacisz abonamentu RTV? Możesz mieć problem z dostaniem kredytu. Poczta Polska może bowiem wpisywać do Krajowego Rejestru Dłużników osoby zalegające z zapłatą abonamentu - wynika ze stanowiska zajętego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach w mediach doniesieniami o nieuprawnionym przekazywaniu danych dłużników niepłacących za abonament radiowo-telewizyjny do rejestru długów, KRRiT informuje, że pobierając abonament Poczta Polska S.A. działa jako wierzyciel, tj. osoba prawna, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność. Dlatego też na Poczcie Polskiej spoczywa obowiązek podejmowania działań zmierzających do egzekwowania zaległości powstałych w związku z nieuiszczaniem opłat abonamentowych.

Poczta Polska udostępniania informacje gospodarcze dotyczące wiarygodności płatniczej dłużników na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 w/w ustawy Poczta Polska S.A. przekazuje do rejestru dłużników informację o zobowiązaniu dłużnika będącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:
-zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym;
-łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
-upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W przypadku dłużnika niebędącego konsumentem informacje są przekazywane wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki art. 15 ust. 1 w/w ustawy):

-zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym;
-łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
-upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu - na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

W przypadku Poczty Polskiej S.A. stosunek prawny ustanawiający ją wierzycielem powstaje z chwilą rejestracji przez podmiot (abonenta – czy to osobę fizyczną, czy firmę) odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.  

Egzekucja zgodna z konstytucją

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z marca 2010 r. obecne przepisy kontroli opłacania abonamentu radiowo telewizyjnego i jego egzekucji są zgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zarówno egzekucja opłaty karnej jak i należności z tytułu zaległego abonamentu są dopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego prawa.

Należności abonamentowe Poczta Polska może egzekwować w trybie administracyjnym. Oznacza to, że gdy mimo wezwania do zapłaty, zaległość nie zostanie uiszczona, kierownik Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej powinien wystawić ponowne powiadomienie, a następnie tytuł wykonawczy i skierować go do organu egzekucyjnego czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Organ egzekucyjny może zastosować w celu egzekucji każdy środek.

Abonament RTV

Opłata abonamentowa jest prawnym obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego (poza osobami zwolnionymi, np. tymi które ukończyły 75 lat) i każdej firmy, w których znajdują się odbiorniki radiowe i/lub telewizyjne.

12/17/2011 | źródło: www.krrit.gov.pl