Orzeczenia Sądu Najwyższego związane z egzekucją (05.2011)

Orzeczenia Sądu Najwyższego z maja 2011 r. związane z egzekucją

Uchwała z dnia 25 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 2/11).
Byłemu zastępcy komornika sądowego, który wyegzekwował sumę podlegającą egzekucji lub jej część, nie przysługuje zażalenie na postanowienie sądu rozstrzygające skargę na czynności w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego.

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r. (sygn. akt III CZP 23/11).
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) należy liczyć od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć taki wniosek.

07/29/2011 |