Okoliczności wyłączające odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o.

Czy bezskuteczność egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze rodzi odpowiedzialność członków zarządu tej spółki? Jakie okoliczności wierzyciel powinien sprawdzić zanim wytoczy powództwo przeciwko członkom zarządu? Czym członek zarządu może bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o.  nie jest bezwzględna. Członkowie zarządu mogą się uwolnić od odpowiedzialności w trzech wskazanych przez kodeks spółek handlowych sytuacjach:

-jeśli wykażą, że we właściwym czasie doszło do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub we właściwym czasie wszczęto wobec niej postępowanie układowe
-jeśli wykażą, że choć nie doszło we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ( lub nie wszczęto postępowania upadłościowego) to nie nastąpiło to z winy członków zarządu
-jeśli wykażą, że mimo iż nie doszło we właściwym czasie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ( lub nie wszczęto postępowania układowego) to wierzyciel nie poniósł z  tego tytułu szkody

Wymienione wyżej okoliczności powinna udowodnić strona pozwana tj. członek zarządu ( członkowie zarządu).

Ad. 1)  Złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie
Członkowie zarządu maja obowiązek, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym nastąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na siedzibę spółki, wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest jej niewypłacalność.

Niewypłacalność zachodzi gdy spółka nie wykonuje swoich wymaganych zobowiązań pieniężnych oraz gdy zobowiązania spółki przekroczą wartość jej majątku. Zaistnienie stanu niewypłacalności zawsze bezwzględnie zobowiązuje spółkę do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości.
Pozwany członek zarządu nie musi wykazywać, ze to on wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ( lub doprowadził do wszczęcia procedury układowej). Wystarczające jest stwierdzenie, że zgłoszenie nastąpiło we właściwym czasie. Członek zarządu może powołać się na zgłoszony we właściwym czasie wniosek pochodzący od innych członków lub nawet wierzycieli spółki.
Członek zarządu (członkowie zarządu) odpowiada za zobowiązania, które powstały przed spełnieniem się przesłanek skutkujących ogłoszeniem upadłości, jak i za zobowiązania powstałe dopiero po spełnieniu się przesłanek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Ad.2) Brak winy zarządu co do nie złożenia wniosku o upadłość
Członek zarządu może próbować uwolnić się od odpowiedzialności wskazując, iż nie ponosi winy w niezłożeniu lub opóźnionym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. W tym wypadku członek zarządu powinien wykazać swój niezawiniony brak kontaktu z finansami i księgowością spółki np. dłuższa nieobecność członka zarządu obejmująca czas, w którym należało złożyć odpowiedni wniosek, wewnętrzny podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zarządu, podstępne wprowadzenie w błąd członka zarządu co do danych dotyczących finansowych wyników spółki.

Ad. 3) Brak szkody po stronie wierzyciela pomimo nie złożenia wniosku o upadłość
O szkodzie po stronie wierzyciela można mówić jedynie wówczas, gdy zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego spowodowałyby zaspokojenie wierzyciela w części większej niż przypadku zaniechania dokonanego przez członka zarządu. Szkoda w tym wypadku będzie różnicą pomiędzy tym, co wierzyciel mógł w wyniku wszczęcia postępowania uzyskać, a rzeczywistym stanem zaspokojenia jego roszczeń.

09/07/2011 | Źródło: www.centrum-windykacji.com