Niedozwolone praktyki windykatorów

Rozpoczynając postępowanie windykacyjne warto wiedzieć jakich sytuacji należy unikać lub jakie mamy prawa w sytuacji, gdy zainteresuje się nami windykator.

Podstawową kwestią jest działanie w granicach prawa, gdyż wszystkie działania podejmowane przez windykatorów muszą być podejmowane z poszanowaniem dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji i słusznych interesów dłużnika. Działania windykatorów nie mogą naruszać własności i dóbr osobistych innych osób.

Wśród niedozwolonych praktyk windykatorów lub wierzycieli znaleźć można wysyłanie pism, które mogą wywołać uczucie lęku poprzez wykorzystywanie niezgodnych z prawem lub stanem faktycznym zwrotów opisujących stan windykacji.

Wykorzystywane przez windykatorów zwroty wskazują, iż sprawa windykacyjna została skierowana na drogę sądową oraz że wydanie nakazu zapłaty jest nieuniknione, w sytuacji gdy pozew sądowy nie został w ogóle sporządzony. Dodatkową kwestią jest niezależność sądu w podejmowaniu decyzji o wydaniu wyroku, w związku z powyższym nie ma 100% pewności, iż wyrok taki zostanie w ogóle wydany. W praktyce zdarza się również, iż windykatorzy przesyłają do dłużników wydruki nakazów zapłaty, które nie zawierają podpisów i pieczęci sądowych, gdyż nie zostały one w ogóle wydane przez organ sądowy. Takie działanie może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną za posługiwanie się podrobionym dokumentem lub za poświadczanie nieprawdziwych informacji.

Zdarzają się również zwroty, wskazujące iż do dłużnika przyjedzie windykator, który podczas działań terenowych dokona egzekucji z majątku dłużnika, który zostanie zajęty na poczet spłaty istniejącego zadłużenia. Należy pamiętać, iż takie uprawnienia mają wyłącznie komornicy działający na podstawie tytuły wykonawczego.

Podobnymi praktykami są nękanie dłużnika telefonami lub częstymi wizytami w miejscu zamieszkania dłużnika.Niektórzy z windykatorów dzwonią do dłużników z późnych godzinach nocnych lub w czasie weekendu i podejmowane przez nich próby nacisku i wywołania lęku nieraz wpływają w sposób tragiczny na działania dłużników. Zdarzają się również wtargnięcia do mieszkań dłużników w celu sfotografowania majątku dłużnika.

Część z wierzycieli lub windykatorów próbuje przerzucić na dłużnika wszelkie koszty związane z odzyskiwaniem wierzytelności. Należy zwrócić uwagę, iż do wierzytelności mogą być doliczane wyłącznie koszty niezbędne do odzyskania wierzytelności, co w większości przypadków musi być dodatkowo zatwierdzone przez organ państwowy.

Dodatkowym elementem niedozwolonych praktyk jest informowanie dłużników, iż brak wpłaty na poczet istniejącego zadłużenia nosi znamiona przestępstwa wyłudzenia, gdyż windykator nie posiada kompetencji do stwierdzenia, iż jakiekolwiek działanie nosi znamiona przestępstwa.

Wszelkie niedozwolone praktyki podejmowane przez windykatorów lub wierzycieli mogą wiązać się z naruszeniem art. 191 §2 Kodeksu karnego, który zabrania wymuszania zwrotu wierzytelności w sposób bezprawny.

W związku z powyższym wszelkie podejmowane przez wierzyciela lub windykatora działania zmierzające do odzyskania jego wierzytelności muszą być podejmowane w sposób stanowczy lecz nie powodujący przekroczenia zasad uczciwej konkurencji i zasad poszanowania dobrych obyczajów poprzez posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami lub wywoływanie u dłużników poczucia lęku.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl