Mniejsze podmioty gospodarcze sięgać będą po zewnętrzne usługi firm windykacyjnych

Rozmowa z Bartłomiejem Gierut - kierownikiem Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys sp. k.

Jak powinni postępować przedsiębiorcy aby zmniejszyć ilość powstających należności przeterminowanych w swoich firmach?

Ryzyko nie wywiązania się z płatności towarzyszy każdej transakcji sprzedaży z odroczeniem terminu płatności. Przedsiębiorca może poprzez właściwe procedury windykacyjne zmniejszyć ryzyko strat z powodu braku zapłaty ze strony kontrahenta. Warunkiem koniecznym skutecznego odzyskiwania należności jest ustalenie skutecznych procedur monitoringu należności i windykacji. Doświadczenie pokazuje jednak, iż przekazanie obsługi monitoringu i windykacji należności profesjonalnej kancelarii jest metodą najbardziej skuteczną.

Co jest najczęstszą przyczyną powstania zatorów finansowych w sektorze SME i jak sobie z nimi radzić.

Ryzyko braku zapłaty jest bezpośrednią pochodną czynników takich jak: procedur kredytowych, wiarygodności i wypłacalności kontrahenta, jakości zarządzania w firmie kontrahenta oraz sytuacji w branży i koniunktury gospodarczej. Na część tych czynników przedsiębiorca nie ma wpływu, jednak część z nich jest zależna od niego. Przedsiębiorca ma wpływ na skuteczność odzyskiwania należności poprzez stworzenie właściwych procedur kredytowania kontrahentów, nabycie umiejętności trafnej oceny ich wiarygodności i wypłacalności oraz zwiększanie skuteczności odzyskiwania należności poprzez powierzenie swoich spraw profesjonalnej kancelarii zewnętrznej.

A jak wobec tego powinien postępować dłużnik gdy już wpadnie w pułapkę zadłużenia?

Przede wszystkim nie powinien ignorować problemu. Jeżeli wierzyciel decyduję się na wynajęcie kancelarii prawnej w celu odzyskania należności, dłużnik może być pewien, że problem jego zadłużenia nie zostanie zapomniany. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem dla dłużnika jest jak najszybszy kontakt z kancelarią, która reprezentuje wierzyciela. Brak takiego kontaktu spowoduje jedynie pogorszenie jego sytuacji oraz zwiększenia wartości zadłużenia. Ponadto coraz powszechniejszą sankcją wobec dłużników jest przekazywanie ich danych do Biur Informacji Gospodarczych, wiele kancelarii, na przykład nasza, ściśle współpracuje z Infomonitorem, tak więc wierzyciel przekazując zlecenie windykacji ma możliwość obniżenie wiarygodności płatniczej dłużnika. Dlatego staramy się kłaść nacisk na drogę polubowną. Nie zależy nam wszakże na utrudnianiu życia dłużnikowi lecz na odzyskaniu należności na drodze pozasądowej.

Jaki powinien być dobry windykator?

Przede wszystkim skuteczny. Jednak na skuteczność wpływ mają takie czynniki jak, doświadczenie, opanowanie oraz znajomość psychologii postępowania dłużnika. Generalnie windykator powinien mieć dwa cele. Po pierwsze wyegzekwowanie zaległości. Po drugie zachowanie dobrych relacji z dłużnikiem. Na pewno jednak windykator musi działać zgodnie z prawem i w żaden sposób go nie przekraczać.

Jak Zapowiadają się najbliższe lata dla branży windykacyjnej? Zdania są podzielone, niektórzy twierdzą, że „złote czasy” dopiero nastaną inni z kolei twierdzą, że branża już się skończyła i pozostaną w branży tylko najwięksi gracze.

Analizując obecną sytuację rynku w zakresie konkurencyjności firm windykacyjnych, wydaje się iż nie wykorzystują one w pełni potencjału rynkowego. Obsługiwany najczęściej rynek wierzytelności to wierzytelności korporacyjne jak również duże wierzytelności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak w dalszym stopniu zapomniany wydaje się rynek małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Z jednej strony oczywiste się wydaje, iż dług o mniejszym nominale jest inaczej traktowany na rynku niż wierzytelności o dużym nominale, jednak z szacunkowych prognoz rynkowych można się spodziewać, iż wartość tych pierwszych w skali wszystkich małych przedsiębiorstw sięga miliardów złotych nie obsługiwanych wierzytelności przez zewnętrzne firmy windykacyjne. Wydaję się również, iż w najbliższym czasie mniejsze podmioty gospodarcze sięgać będą po zewnętrzne usługi firm windykacyjnych w celu zwiększenia swoich możliwości negocjacyjnych z większymi od siebie kontrahentami.

Branża windykacyjna kojarzy się z mnóstwem postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Z czego to wynika? Czy Państwa Kancelaria również przechodziła tego typu procesy?

Wydaje się, iż tego tupu problem może narastać i jest związany z jednej strony z coraz większą świadomością prawną dłużników z drugiej zaś ze zwiększeniem przez firmy windykacyjne coraz większej presji na dłużników. Kancelarii Koksztys jednak problem ten nie dotyczy i dzięki wypracowanym procedurom i zasadom postępowania nie wydaję się by dotyczył w przyszłości. Bardzo dbamy o etykę w biznesie.

07/15/2011 | Rozmowę przeprowadził Marcin Łysunie | portal.www.windykacja.pl