Jest wiele sposobów na odzyskanie długu

Odzyskiwanie spłaty należności w terminie jest niestety coraz częściej fikcją. Przedsiębiorcy stają przed problemem, jak skutecznie wyegzekwować dług od wierzycieli. Podstawą do wszczęcia postępowania windykacyjnego jest nieuregulowana w terminie bezsporna wierzytelność. Przy czym tzw. windykację w popularnym tego słowa znaczeniu należałoby doprecyzować. Istnieje tzw. windykacja polubowna, w przypadku której wyspecjalizowana instytucja, w imieniu wierzyciela, dochodzi jego roszczeń kontaktując się z dłużnikiem i próbując nakłonić go do spłaty należności.

Na wokandzie
Drugim rodzajem jest tzw. windykacja prawna, czyli nic innego niż skierowanie sprawy do sądu w odpowiednim trybie i uzyskanie stosownego orzeczenia sądowego umożliwiającego prowadzenie dalszych czynności zmierzających do odzyskania należności takich jak np. egzekucja komornicza. Podstawowe przepisy prawne w zakresie praw oraz ich dochodzenia definiują odpowiednio kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego.

Zamiast sądu
Windykację polubowną (niesądową) należy rozpocząć możliwe wcześnie, po terminie wymagalności wierzytelności i braku zapłaty. Trudno natomiast określić konkretny termin wszczęcia postępowania. Na decyzję kiedy zacząć się intensywnie domagać zapłaty za swoje wierzytelności, wpływ ma wiele czynników, takich jak: dotychczasowa praktyka, wielkość roszczenia, sytuacja ekonomiczna dłużnika, jego wywiązywanie się z pozostałych zobowiązań, etc. Tzw. windykacja prawna powinna natomiast zostać rozpoczęta w momencie, kiedy w trakcie działań polubownych stwierdzone zostanie, że nie przyniosą one efektu.

Egzekucje długu
W przypadku windykacji polubownej następuje kontakt instytucji windykacyjnej z dłużnikiem. Najczęściej pierwszy krok to kontakt telefoniczny lub pisemny (monit, wezwanie do zapłaty). Na tym etapie przypomina się dłużnikowi o obowiązku zapłaty i próbuje jednocześnie uzyskać potwierdzenie długu i ustalić termin zapłaty. W dalszym etapie, również w zależności od wysokości roszczenia, może następować kontakt osobisty pracownika firmy windykacyjnej z dłużnikiem. Podczas takiego spotkania, w drodze negocjacji, ustalane są warunki spłaty.

Rejestr dłużników

Dłużnik często informowany jest również o konsekwencjach niespłacenia zobowiązań. Należy do nich między innymi umieszczenie go w ewidencji jednego z biur informacji gospodarczej lub innych podmiotów prowadzących rejestry i analizy płatności. Może to w znacznym stopniu ograniczyć szansę pozyskania kredytu kupieckiego przez tego dłużnika. Na etapie postępowania prawnego należności z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych dochodzi się w trybie postępowania nakazowego, upominawczego lub zwykłego. Poszczególne rodzaje postępowań sądowych i towarzyszące im kroki opisane są w KPC.

05/21/2011 | Autor: Dawid Naglik-Dyrektor obszaru usług finansowych arvato services Polska Źródło: Gazeta Finansowa