Jak zawrzeć ugodę z dłużnikiem?

Warto zawrzeć ugodę z dłużnikiem. Daje nam to możliwość uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i tym samym ułatwia windykację należności.

Jaka powinna być minimalna treść ugody, która zabezpieczy nasze interesy?

Po pierwsze, należy w ugodzie zawrzeć uznanie długu przez dłużnika: jasne oświadczenie dłużnika z jaką kwotą wierzytelności nam zalega. Należy pamiętać o ujęciu odsetek i jeżeli decydujemy się zwolnić dłużnika z zapłaty odsetek to należy zrobić to warunkowo np.: „Wierzyciel odstąpi od dochodzenia odsetek od dłużnika pod warunkiem, że dłużnik będzie terminowo realizował spłaty ratalne ustalone w niniejszej ugodzie. W przypadku opóźnienia ze spłatą którejkolwiek raty wierzyciel będzie uprawniony do dochodzenia zarówno wierzytelności głównej jak i odsetek.”

Po drugie, należy zastrzec, że opóźnienie którejkolwiek z rat będzie skutkowało wymagalnością całej kwoty. Częstym błędem jest odroczenie dłużnikowi daty spłaty ostatecznej np. na 6 miesięcy bez zastrzeżenia, że w razie braku zapłaty którejkolwiek z rat wierzyciel będzie mógł domagać się spłaty całości zadłużenia. Brak takiego zapisu skutkuje możliwością posłużenia się taką ugodą przez dłużnika jeżeli przed upływem daty ostatniej raty złożymy pozew przeciwko dłużnikowi. Będzie on mógł powołać się na zarzut przedwczesnego wdania się w spór. A jeżeli ugoda była zawarta w celu uniknięcia postępowania egzekucyjnego, dłużnik może podnieść przed komornikiem że wierzyciel udzielił mu odroczenia płatności. Komornik wtedy wstrzyma postępowanie komornicze, a my będziemy musieli poczekać na odzyskanie należności.

Po trzecie, zwrócić należy uwagę, czy osoba podpisująca ugodę w imieniu dłużnika jest osoba mającą prawo do reprezentowania dłużnika.

09/08/2011 | Autor: mb | Źródło: portal www.centrum-windykacji.com