Jak napisać wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucji składa się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu do organu egzekucyjnego, który jest właściwy do podjęcia wymaganych czynności egzekucyjnych. Wniosek do komornika może złożyć wierzyciel lub jego pełnomocnik, a także w niektórych przypadkach prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, organizacja społeczna i inspektor pracy.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego, a więc powinien określać rodzaj pisma i organ do którego kierowany jest wniosek, strony postępowania, podpis i określenie załączników dołączanych do wniosku. Ponadto, wniosek o wszczęcie egzekucji powinien wskazywać świadczenie, które ma być egzekwowane oraz sposób egzekucji.

Obowiązkowo do wniosku wszczynającego postępowanie egzekucyjne należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego. W przypadku wydania tytułu wykonawczego w postępowaniu elektronicznym należy przesłać do komornika wydruk z platformy elektronicznej e-sądu wraz z kodem weryfikacyjnym. Na podstawie umieszczonego na wydruku kodu, komornik potwierdzi autentyczność przesłanego tytułu wykonawczego.

Jeśli wniosek będzie zawierał braki formalne i nie będzie możliwe nadanie mu dalszego biegu, komornik skieruje się do wierzyciela (lub innej strony składającej pismo) wniosek o usunięcie braków formalnych w określonym terminie.

Komornik jest związany wnioskiem o wszczęcie egzekucji i żądaniem wnioskodawcy co do sposobu przeprowadzenia egzekucji, chyba że wybrany sposób jest nieadekwatny do danej egzekucji.

Warto również pamiętać, iż wskazanie kilku sposobów egzekucji jednocześnie zwiększa koszty postępowania egzekucyjnego, poprzez wzrost wynagrodzenia dla komornika oraz zwiększenie liczby zapytań do odpowiednich urzędów (wyższa wartość zaliczki). Warto więc wskazać początkowo do 3 sposobów egzekucji, a w przypadku ich nieskuteczności stopniowo dokładać kolejne sposoby egzekucji. Zastosowanie takiej metody egzekucji pozwala również pozyskać nowe informacje o dłużniku w trakcie wykonywania pierwszych prób wyegzekwowania świadczenia od dłużnika, co pozytywnie wpływa na wybór kolejnych sposobów egzekucji.

09/12/2011 | Hubert Płocharz - Doradca prawny | Źródło: portal www.firmowewindykacje.pl