Europejski tytuł wykonawczy

Europejski tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny wydany w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, opatrzony w tym kraju w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego, który stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w innym kraju niż państwo jego wydania, po spełnieniu wymogów prawnych obowiązujących w państwie jego wykonania.

Instytucja zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego została uregulowana w akcie normatywnym wydanym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w formie rozporządzenia „Rozporządzenie ( WE ) Nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych”, a zatem nie wymaga ono implementacji do systemu prawa państw członkowskich, a jego normy obowiązują bezpośrednio.

W zakresie przesłanek koniecznych dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie europejskiego tytułu egzekucyjnego właściwymi będą regulacje Ustawy – Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. ( Dz.Ust. z 1964r., nr 43, poz. 296 ze zm. ) natomiast w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej będą to właściwe przepisy z zakresu postępowania cywilnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 805/2004 zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego ( ETE ) może zostać nadane orzeczeniom, ugodom sądowym, jak również dokumentom urzędowym dotyczącym roszczeń bezspornych. W dowolnym czasie wierzyciel może na podstawie wyżej wymienionych aktów rozstrzygających wystąpić z wnioskiem do sądu, który wydał orzeczenie, zatwierdził ugodę lub przed którym ugoda została zawarta o nadanie ETE. Przy zachowaniu przedstawionej poniżej procedury wierzyciel dysponuje dokumentem będącym europejskim tytułem egzekucyjnym. Dopuszczalne jest również uzyskanie tylko częściowego europejskiego tytułu egzekucyjnego, w sytuacji gdy tylko część orzeczenia spełnia wymagania Rozporządzenia Nr 805/2004.

08/26/2011 | Źródło: portal www.windykacja-wierzytelnosci.com.pl