Elementy pozwu o zapłatę

Pozew sądowy nie musi być sporządzony przez adwokata lub radcę prawnego, jednakże musi zawierać kilka podstawowych elementów. Zawarcie w pozwie wszystkich wymaganych elementów pozwala na skuteczne wytoczenie powództwa bez zbędnej utraty czasu i ryzyka, w związku z wyeliminowaniem najpoważniejszych błędów.

Nie ma jednego obowiązującego wzorca pozwu, w związku z czym każdy może przygotować pozew według swojego uznania, jednakże pozew musi spełniać wymogi stawiane przed pismem procesowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozew musi wskazywać sąd do którego kierowany jest pozew oraz zawierać oznaczenie stron.Powód składający pozew nie musi znać struktury organizacyjnej sądu, w związku z czym wystarczy skierowanie pozwu na adres ogólny sądu, bez wskazywania dokładnego wydziału. Często pracownicy sądu każą dopisywać powodom takie informacje, jednakże nie wynika to z przepisów prawa. Przy oznaczaniu stron należy podać dokładną nazwę powoda i pozwanego oraz ich adresy. Można dodatkowo podać informacje dodatkowe o stronach pozwu, które wskazują na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej (np. numer KRS).

Dodatkowym ważnym elementem jest określenie wartości przedmiotu sporu. Od wartości przedmiotu sporu oblicza się opłatę sądową, bez której postępowanie sądowe nie zostanie rozpoczęte. Ponadto, wartość przedmiotu sporu określa właściwość sądu. Zasadniczo pozwy rozpatrywane są przez sądy rejonowe, jednakże, w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000,00 zł, a w sprawach gospodarczych 100.000,00 zł, pozew rozpatrywany jest przez sąd okręgowy.

Kolejnym wymogiem stawianym przed pozwem jest umieszczenie w nagłówku pisma słowa „Pozew” oraz określenie poniżej żądania powoda. W żądaniach powód powinien w sposób rzeczowy i treściwy przedstawić swoje roszczenia przeciwko pozwanemu (np. wniosek o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.000,00 zł, wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda).

Pod żądaniami powoda powinno zostać umieszczone uzasadnienie pozwu wraz z opisem wszystkich okoliczności mających kluczowe znaczenie dla wytaczanego powództwa. Należy również uwzględnić w pozwie wszelkie dowody, które są istotne dla niniejszej sprawy, gdyż w postępowaniach gospodarczych powód ma ograniczoną możliwość powoływania nowych dowodów. Nowe dowody w sprawie mogą być wskazane, gdy powód udowodni, iż ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe lub potrzeba ich powołania wynikła później. Poprzez wprowadzenie powyższego ograniczenia, tak ważne jest dla skuteczności pozwu powołanie wszelkich dowodów już w pierwszym piśmie procesowym.

Pozew należy również podpisać w sposób umożliwiający rozpoznanie osoby składającej podpis, w celu sprawdzenia czy osoba ta umocowana jest do podpisania takiego pisma. Dodatkowo należy w pozwie wymienić wszystkie załączniki dołączane do pozwu.

Należy pamiętać, iż pozew należy złożyć w 1 egzemplarzu do akt sadowych oraz po 1 odpisie pozwu i wszystkich załączników dla każdego pozwanego.W przypadku, gdy pozwane zostały 2 osoby (np. wspólnicy spółki cywilnej), powód musi przygotować 1 egzemplarz pozwu z załącznikami oraz 2 odpisy wszystkich dokumentów, które będą dostarczone pozwanym.

Do przygotowania pozwu spełniającego wszystkie wymogi pisma procesowego można wykorzystać formularze dostępne w portalu windykacyjnym FirmoweWindykacje.pl. Użytkownik portalu wypełniając odpowiednie pola w formularzach może w kilka minut przygotować gotowy pozew sądowy, który wystarczy podpisać.Po dołączeniu do wygenerowanego pozwu odpowiednich załączników i przygotowaniu odpisu (kopii) wszystkich dokumentów, pozew jest gotowy do złożenia w sądzie (dokumenty mogą być również wysłane do sądu przesyłką pocztową).

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl