Czy wierzyciel może żądać od członka zarządu spółki akcyjnej, aby spłacił jej długi

Czy członkowie zarządu spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność wobec jej wierzycieli?

W przeciwieństwie do zasad odpowiedzialności członków zarządów spółki z o.o. wynikających z art. 299 k.s.h. w spółce akcyjnej nie jest przewidziana subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki w razie braku możliwości regulowania przez nią zobowiązań. Oznacza to, że na podstawie k.s.h. wierzyciel spółki akcyjnej nie ma uprawnień, aby żądać od członka jej zarządu spełnienia zobowiązania, którego nie można wyegzekwować od spółki. Obok odpowiedzialności za zobowiązania publiczne zarząd spółki akcyjnej może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez wierzycieli, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań, z innych podstaw prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego osoby zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, tj. członkowie zarządu, ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie. Szkoda poniesiona przez wierzyciela polega na tym, że na skutek niezgłoszenia lub spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości został on pozbawiony zaspokojenia albo zaspokojony został w mniejszym stopniu, niż gdyby wniosek złożony został w odpowiednim czasie.

Wyrównania szkody mogą żądać również wierzyciele, którzy zostali pokrzywdzeni przez spółkę, w związku ze spłacaniem przez nią niektórych wierzycieli lub zabezpieczaniem wybranych należności. Takie działanie członków zarządu może być uznane za karalne zgodnie z art. 302 par. 1 k.k. Z żądaniem takim wierzyciele wystąpić mogą już w toczącym się postępowaniu bądź po jego zakończeniu.

Odpowiedzialność zarządu może zostać ukształtowana też na podstawie art. 415 k.c., tj. zawinione wyrządzenie szkody wierzycielowi. Za szkodę można uznać niezaspokojoną przez spółkę wierzytelność, zaś za działanie sprzeczne z prawem i wskazujące na winę członka zarządu niezłożenie, w terminie przewidzianym prawem, wniosku o ogłoszenie upadłości spółki czy zaspokajanie tylko niektórych wierzycieli.

06/01/2011 | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna