Czego wierzyciel może domagać się od komornika?

Wierzyciel często myśli, że wszczynając postępowanie komornicze ceduje tym samym obowiązek odzyskania należności na komornika. Tymczasem komornik owszem – ma obowiązek podejmowania czynności egzekucyjnych przewidzianych prawem ale tylko tych zawnioskowanych przez wierzyciela. Nie możemy więc oczekiwać od komornika, że będzie działał jak dobra firma windykacyjna tzn. że będzie sam z urzędu podejmował  działania mające na celu odzyskanie naszych pieniędzy. Efekty postępowania egzekucyjnego będą najlepsze jeśli wierzyciel i komornik będą ze sobą współpracować.

W każdym zawodzie zdarzają się przypadki zaniedbań oraz niedociągnięć w wykonywaniu swoich obowiązków. To samo może dotyczyć komorników. Wiedza na temat  czego możemy się od komornika domagać pomoże nam w skuteczny sposób egzekwować swoje prawa jako wierzyciel.

Praktycznie prawie każdy obowiązek komornika skorelowany jest z uprawnieniem wierzyciela. Współpraca ta następuje w formie interakcji: wierzyciel wnioskuje o jakąś czynność, komornik musi ją w określonym czasie podjąć albo odmówić wykonania i swoją odmowę uzasadnić. Podstawą jest więc stały kontakt między komornikiem i wierzycielem oraz wymiana informacji.

Pamiętajmy podstawową zasadę, że prawie wszystkie czynności komornika są zaliczkowane przez wierzyciela. Oznacza to, że komornik ma prawo odmówić wykonania czynności egzekucyjnej w razie braku zapłaty zaliczki przez wierzyciela. Wpłacając zaliczki do komornika pamiętajmy, aby zawsze w tytule przelewu podać sygnaturę naszej sprawy oraz wyszczególnić na jakie czynności te zaliczki są opłacone.

Komornik ma obowiązek wykonać wnioskowaną przez wierzyciela czynność niezwłocznie – lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia uiszczenia zaliczki (art. 41 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), pozostałe czynności wnioskowane przez wierzyciela – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku od wierzyciela (art. 45a ustawy).

Wierzyciel ma prawo brać udział w  czynnościach komorniczych i jeżeli zawiadomi o tym komornika wyrażając wolę takiego uczestnictwa (art. 812 kodeksu postępowania  cywilnego) komornik ma obowiązek zawiadomić wierzyciela o dacie i godzinie planowanej czynności. Nieobecność wierzyciela nie wstrzymuje działań komornika.

Komornik ma obowiązek udzielić wierzycielowi na piśmie informacji o skutkach podjętych czynności komorniczych lub o powodach dla których tych czynności nie podjął (np. brak zaliczek) a także o tym czy prowadzi bądź prowadził postępowania komornicze względem innych dłużników i z jakim skutkiem a także czy są wśród wierzycieli wierzyciele uprzywilejowani. O takim obowiązku mówi art. 760 ze zn. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Informacji takich ma obowiązek udzielić przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela a także w trakcie. Dla komornika jest to dodatkowa praca papierkowa. Praktyka pokazuje, że w kancelariach bardzo obciążonych sprawami komornicy zwlekają z udzielaniem takich informacji. Komornik często aby odjąć sobie pracy decyduje się na udzielanie informacji telefonicznie. Według przepisów o ochronie danych osobowych powinien tylko i wyłącznie udzielać wszelkich informacji na piśmie osobie do tego uprawnionej. Przez telefon identyfikacja osoby dzwoniącej do komornika nie jest możliwa. Udzielanie informacji przez telefon jest korzystne również dla wierzyciela gdyż szybciej może dowiedzieć się co się dzieje w jego sprawie.

W przypadku wyegzekwowania całości bądź części kwoty wierzytelności komornik ma obowiązek przekazać odpowiednią kwotę wierzycielowi w ciągu 4 dni. Z opóźnienie komornik ma obowiązek zapłacić wierzycielowi odsetki.

Na wniosek wierzyciela komornik zawiesza (art. 820 kodeksu postępowania cywilnego) bądź umarza egzekucję (art. 822 kodeksu postępowania cywilnego). Wierzyciel nie musi tłumaczyć się z takiego wniosku. Wystarczy, że na piśmie wyrazi taką wolę i przekaże ją komornikowi.

Zanim zdecydujemy się wytoczyć ciężką artylerię przeciwko komornikowi w postaci skargi na czynności bądź bezczynność komornika (art. 767 kodeksu postępowania cywilnego) czasem jest lepiej upomnieć się o działanie telefonicznie lub gdy nie poskutkuje,wysłać stosowne pismo z ostrzeżeniem, że w razie dalszej bezczynności wierzyciel będzie zmuszony skierować skargę do sądu. Warto polubownie wyegzekwować swoje prawa z uwagi na czas – w razie wniesienia skargi na bezczynność komornika, komornik przesyła akta sprawy do sądu wraz z wyjaśnieniem i na czas rozpatrzenia skargi komornik nie podejmuje żadnych czynności. Oczywiście w przypadku rażącego naruszenia przepisów przez komornika i lekceważenia przez niego swoich obowiązków nie należy takim działaniom pobłażać i skorzystać ze środków zaskarżenia jakie dają wierzycielowi przepisy.

09/08/2011 | Autor: mb | Źródło: portal www.centrum-windykacji.com