Co zrobić gdy dłużnik ogłasza upadłość?

Najważniejszą czynnością wierzyciela przy ogłoszeniu upadłości jego dłużnika jest zgłoszenie wierzytelności sędziemu komisarzowi. Dzięki zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel zachowuje szansę na odzyskanie chociaż części swoich wierzytelności.

Ogłoszenie upadłości dłużnika może być spowodowane wieloma czynnikami, w efekcie których przedsiębiorstwo dłużnika nie posiada wystarczających środków do zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony przez samego dłużnika jak i wierzyciela oraz osobę trzecią posiadającą interes prawny w tym postępowaniu.

Po ogłoszeniu upadłości dłużnika jego majątek staje się masą upadłości, którą zarządza syndyk lub zarządca, a nad całym postępowaniem związanym z zaspokajaniem wierzycieli i zarządzaniem masą upadłości będzie czuwać nadzorca sądowy.

Ogłoszenie upadłości dłużnika ogłaszane jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzyciel może dodatkowo dowiedzieć się o upadłości swojego wierzyciela korzystając z rejestru przedsiębiorców i internetowych wyszukiwarek KRS. Ponadto, informację taką można uzyskać w codziennych kontaktach handlowych z dłużnikiem. W praktyce dłużnicy, którzy są znani syndykowi lub zarządcy otrzymują od nich zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości i wezwanie do zgłoszenia swoich wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości dłużnika. Zbyt długie oczekiwanie ze zgłoszeniem swoich wierzytelności może spowodować, iż wierzyciel zostanie wpisany na dodatkową listę wierzycieli lub że majątek upadłego zostanie już wyprzedany, a wierzyciel nie otrzyma żadnych pieniędzy.

Warto również zaznaczyć, iż po ogłoszeniu upadłości dłużnika zawieszeniu ulegają egzekucje prowadzone przeciwko dłużnikowi. Wynika to z faktu, iż syndyk albo zarządca po zebraniu informacji o wszystkich należnościach dłużnika i spieniężeniu majątku spłaca zadłużenie wierzyciela według odpowiednich kategorii. Każda kategoria należności odpowiada określonym należnościom i kategoria niższa może być wypłacana dopiero po spłaceniu kategorii wyższej.

Przepisy prawa regulują również, iż odsetki od wierzytelności naliczane są wyłącznie do dnia ogłoszenia upadłości dłużnika. Przesyłając zgłoszenie wierzytelności do sędziego komisarza należy przygotować komplet dokumentów w 2 egzemplarzach, a dołączane dokumenty należy załączyć w oryginale lub poświadczone notarialne. W przypadku, gdy wierzyciela reprezentuje adwokat lub radca prawny, osoba ta może poświadczyć dokumenty załączane do zgłoszenia.

Należy również pamiętać, iż nie ma urzędowego formularza do zgłoszenia wierzytelności sędziemu komisarzowi. Portal windykacyjny FirmoweWindykacje.pl oferuje wypracowany przez siebie wzór zgłoszenia, który opisuje wszystkie informacje dotyczące wierzytelności – zabezpieczeń, postępowań sądowych, postępowań egzekucyjnych itp.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl