Co zrobić aby nie dopuścić do przedawnienia należności?

Bardzo ważnym aspektem w przypadku windykacji należności jest kwestia przedawnienia. Terminy przedawnień regulują przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego. Ogólny termin przedawnienia jest 10-letni, a dla roszczeń okresowych i pomiędzy przedsiębiorcami wynosi 3 lata. Przepisy dotyczące poszczególnych umów w części szczególnej kodeksu cywilnego mogą kształtować terminy przedawnienia inaczej:np. w przypadku umów przewozu i spedycji termin przedawnienia wynosi 1 rok,w przypadku umów sprzedaży w ramach przedsiębiorstwa termin ten wynosi 2 lata. Przy czym należność stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem lat 10.

Po to aby nie dopuścić do przedawnienia wierzytelności należy przerwać bieg terminu przedawnienia i można to zrobić na kilka sposobów:
1) uznanie długu przez dłużnika: doprowadzić do podpisania przez dłużnika oświadczenie, w którym potwierdzi, że jest nam winny określoną kwotę należności;może to być również w ramach ugody gdzie spłata długu zostanie rozłożona na raty;uwaga! Ugoda taka bądź oświadczenie musi być podpisane w przypadku osoby fizycznej przez tą osobę;w przypadku przedsiębiorcy przez niego samego lub podmiot mający prawo do reprezentowania spółki, gdy dłużnikiem jest spółka prawa handlowego; po dacie uznania długu termin przedawnienia przerywa się i biegnie na nowo
2) skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego:data skutecznego wpływu pozwu do sądu przerywa bieg przedawnienia i biegnie ono na nowo po uprawomocnieniu się orzeczenia;uwaga! Gdy złożymy pozew i będzie on obarczony brakami formalnymi, których nie uzupełnimy w terminie i sąd nam ten pozew zwróci, bieg przedawnienia nie będzie przerwany!powództwo należy złożyć skutecznie.A co gdy nie wierzyciel nie jest w stanie ponieść kosztów wpisu sądowego?
3) zawezwanie do próby ugodowej: w zawezwaniu do próby ugodowej jak sama nazwa wskazuje wzywamy dłużnika do zawarcia ugody; koszt takiego wniosku to 50 zł, jego złożenie skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia, zawarta przed sądem ugoda ma moc wyroku sądowego; jeżeli dłużnik (zawezwany) nie stawi się i tak bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany;

09/07/2011 | Autor: Stefan Konieczny | Źródło: www.centrum-windykacji.com