Co robić, gdy postępowanie się przedłuża, a dłużnik wyprzedaje majątek

Przedłużające się postępowanie sądowe może doprowadzić, do sytuacji, w której dłużnik wyzbędzie się swojego majątku, ograniczając znacząco skuteczność prowadzonej przez wierzyciela egzekucji. W takiej sytuacji, wierzyciel może skorzystać z ochrony przysługujących mu praw i skorzystać z wniosku o zabezpieczenie roszczeń.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń pozwala czasowo ograniczyć prawa dłużnika w rozporządzaniu swoim majątkiem, w celu umożliwienia wierzycielowi przeprowadzenia skutecznej egzekucji. Wniosek o zabezpieczenie roszczeń rozpatrywany jest przez sąd, do której wierzyciel musi się zwrócić i uprawdopodobnić istnienie dwóch przesłanek do wydania takiego zabezpieczenia.

Kluczowym elementem wniosku jest uprawdopodobnienie roszczenia, gdyż sąd musi posiadać podstawy do wydania takiego zabezpieczenia. Roszczenie może być zarówno pieniężne (zapłata za fakturę) jak i niepieniężne (wydanie rzeczy).

Drugą przesłanką jest istnienie interesu prawnego wierzyciela. Pojęcie interesu prawnego nie posiada dokładnej i jednoznacznej definicji. W opisywanym jednak przypadku chodzi o to, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wierzycielowi dochodzenie swoich praw.

Wniosek o wydanie zabezpieczenia musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego oraz wskazywać sposób zabezpieczenia. Przy wyborze sposoby zabezpieczenia należy dokładnie określić co sąd powinien nakazać lub zakazać dłużnikowi.

Przy roszczeniach pieniężnych należy dodatkowo wziąć pod uwagę, iż w art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego wypisane zostały sposoby zabezpieczenia, co ogranicza wierzycielowi możliwość wyboru zabezpieczenia. Do sposobów zabezpieczenia roszczeń pieniężnych należą m.in. zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego, obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową, ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym dłużnika.

Należy również oznaczyć wartość sumy zabezpieczenia, która nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta może obejmować także przewidywane koszty postępowania.

Wartość sumy zabezpieczenia jest o tyle ważna, iż złożenie jej przez dłużnika do depozytu sądowego powoduje upadek zabezpieczenia.

Warto również pamiętać, iż wniosek o zabezpieczenie roszczeń można złożyć przed złożeniem pozwu, jak również w trakcie postępowania sądowego. W przypadku złożenia wniosku przed wdaniem się w spór z dłużnikiem należy zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.

Do wniosku o zabezpieczenie roszczeń należy dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł. Opłaty tej nie wnosi się, w przypadku, gdy wniosek o zabezpieczenie roszczeń został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie (w pozwie sądowym).

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl