Cesja wierzytelności bez podatku VAT

Podmiot, który na własne ryzyko nabywa trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi w rozumieniu ustawy VAT i nie dokonuje tym samym czynności z zakresu działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Europejski Trybunał Sprawiedliwości z dnia 27 października 2011 r. (sprawa C-93/10).

Wyrok ETS będzie ma ogromne znaczenie dla podmiotów trudniących się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami, które w ramach swojej działalności nabywają niejednokrotnie od innych przedsiębiorców wierzytelności lub pakiety wierzytelności w drodze cesji. Wydaje się bowiem, że stanowisko ETS znajdzie odzwierciedlenie w stanowiskach organów podatkowych.

Orzecznictwo krajowe
Przypominamy, że w celu rozstrzygnięcia kontrowersji wokół analizowanej kwestii NSA postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r. o sygn. I FSK 375/09 przekazał powyższą kwestię do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA. Jednak postanowieniem z dnia 8 listopada 2010 r. NSA zawiesił postępowanie w sprawie wydania uchwały do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez ETS. Należy przypuszczać, że NSA oprze swoją uchwałę na wyroku ETS. Z kolei na uchwale NSA, opierać się będą wojewódzkie sądy administracyjne rozstrzygając konkretne sprawy dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji nabycia wierzytelności.

10/29/2011 |